ข้อมูลประวัติ

ตำแหน่ง
 • อาจารย์
 • ประจำกลุ่มวิชา

  อีเมล
 • อยู่ระหว่างรอการอัพเดทข้อมูล

การศึกษา
 • ระดับ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
 • สาขา การบริหารการพยาบาล
 • คณะ คณะพยาบาลศาสตร์
 • สถาบัน วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

 • ระดับ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • สาขา พยาบาล
 • คณะ คณะพยาบาลศาสตร์
 • สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล

  สาขาที่เชี่ยวชาญ / หัวข้อวิจัยที่สนใจ
 • อยู่ระหว่างรอการอัพเดทข้อมูล

  ผลงานวิจัย
  ผลงานทางวิชาการ
100763