ข้อมูลประวัติ

ตำแหน่ง
  • อาจารย์
  • ประจำกลุ่มวิชา

  อีเมล
  • อยู่ระหว่างรอการอัพเดทข้อมูล

การศึกษา
  • ระดับ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
  • สาขา การพยาบาลและการผดุงครรภ์
  • คณะ คณะพยาบาลศาสตร์
  • สถาบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  สาขาที่เชี่ยวชาญ / หัวข้อวิจัยที่สนใจ
  • อยู่ระหว่างรอการอัพเดทข้อมูล

  ผลงานวิจัย
  • อยู่ระหว่างรอการอัพเดทข้อมูล
  ผลงานทางวิชาการ
  • อยู่ระหว่างรอการอัพเดทข้อมูล
100764