ข้อมูลประวัติ

อาจารย์ พัชนี ธรรมวัฒนานุกูล

ตำแหน่ง
 • อาจารย์
 • ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐานประสบการวิชาชีพ

  อีเมล

การศึกษา
 • ระดับ วิทยาศาสตร์บัณฑิต(พยาบาล)
 • สาขา พยาบาลศาสตร์
 • คณะ พยาบาลศาสตร์
 • สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • ระดับ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
 • สาขา การบริหารการพยาบาล
 • คณะ พยาบาลศาสตร์
 • สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  สาขาที่เชี่ยวชาญ / หัวข้อวิจัยที่สนใจ
 • อยู่ระหว่างรอการอัพเดทข้อมูล

  ผลงานวิจัย
  ผลงานทางวิชาการ
100773