ข้อมูลประวัติ

ตำแหน่ง
 • อาจารย์
 • ประจำกลุ่มวิชา

  อีเมล
 • อยู่ระหว่างรอการอัพเดทข้อมูล

การศึกษา
 • ระดับ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • สาขา พยาบาลศาสตร์
 • คณะ พยาบาลศาสตร์
 • สถาบัน มหาวิทบาลัยมหิดล

 • ระดับ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
 • สาขา การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
 • คณะ พยาบาลศาสตร์
 • สถาบัน มหาวิทบาลัยมหิดล

  สาขาที่เชี่ยวชาญ / หัวข้อวิจัยที่สนใจ
 • อยู่ระหว่างรอการอัพเดทข้อมูล

  ผลงานวิจัย
 • อยู่ระหว่างรอการอัพเดทข้อมูล
  ผลงานทางวิชาการ
100776