ข้อมูลประวัติ

นางสาว ลักษณ์ขนิษฐา อรัญกิตติภูมิ

ตำแหน่ง
  • ผู้ช่วยอาจารย์
  • ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

  อีเมล

การศึกษา
  • ระดับ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
  • สาขา พยาบาลศาสตร์
  • คณะ พยาบาลศาสตร์
  • สถาบัน วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

  สาขาที่เชี่ยวชาญ / หัวข้อวิจัยที่สนใจ
  • อยู่ระหว่างรอการอัพเดทข้อมูล

  ผลงานวิจัย
  • อยู่ระหว่างรอการอัพเดทข้อมูล
  ผลงานทางวิชาการ
  • อยู่ระหว่างรอการอัพเดทข้อมูล
100778