ข้อมูลประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รวีวรรณ ศรีเพ็ญ

ตำแหน่ง
 • อาจารย์
 • ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์

  อีเมล

การศึกษา
 • ระดับ ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง
 • สาขา พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์
 • คณะ -
 • สถาบัน วิทยาลัยพยาบาลสงขลา

 • ระดับ พัฒนบริหารมหาบัณฑิต
 • สาขา พัฒนาสังคม
 • คณะ พัฒนาสังคม
 • สถาบัน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

  สาขาที่เชี่ยวชาญ / หัวข้อวิจัยที่สนใจ
 • อยู่ระหว่างรอการอัพเดทข้อมูล

  ผลงานวิจัย
 • อยู่ระหว่างรอการอัพเดทข้อมูล
  ผลงานทางวิชาการ
100788