ข้อมูลประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภร วงศ์วทัญญู

ตำแหน่ง
 • อาจารย์
 • ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

  อีเมล

การศึกษา
 • ระดับ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
 • สาขา ประสาทวิทยาศาสตร์
 • คณะ พยาบาล
 • สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ระดับ -
 • สาขา -
 • คณะ -
 • สถาบัน Univesity of Missouri-Columbia

 • ระดับ วิทยาศาสตร์บัณฑิต
 • สาขา พยาบาล
 • คณะ พยาบาล
 • สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ระดับ master of science
 • สาขา Nursing
 • คณะ Nursing
 • สถาบัน University of Missouri Columbia.

 • ระดับ Doctor of Philosophy
 • สาขา Nursing
 • คณะ -
 • สถาบัน University of Missouri Columbia.

  สาขาที่เชี่ยวชาญ / หัวข้อวิจัยที่สนใจ
 • อยู่ระหว่างรอการอัพเดทข้อมูล

  ผลงานวิจัย
 • อยู่ระหว่างรอการอัพเดทข้อมูล
  ผลงานทางวิชาการ
100789