ข้อมูลประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทพันธ์ ชินล้ำประเสริฐ

ตำแหน่ง
 • คณบดี
 • ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

  อีเมล

การศึกษา
 • ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต
 • สาขา -
 • คณะ ครุศาสตร์
 • สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ระดับ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
 • สาขา สาธารณสุขศาสตร์
 • คณะ สาธารณสุขศาสตร์
 • สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ระดับ Ph.D.
 • สาขา พยาบาลศาสตร์
 • คณะ Nursing
 • สถาบัน University of lllinois at Chicago

 • ระดับ Doctor of Philosophy.
 • สาขา Nursing
 • คณะ Nursing Science
 • สถาบัน University of lllinois at Chicago

  สาขาที่เชี่ยวชาญ / หัวข้อวิจัยที่สนใจ
 • อยู่ระหว่างรอการอัพเดทข้อมูล

  ผลงานวิจัย
 • อยู่ระหว่างรอการอัพเดทข้อมูล
  ผลงานทางวิชาการ
100794