ข้อมูลประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์ ทิพย์สุวรรณกุล

ตำแหน่ง
 • อาจารย์
 • ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน

  อีเมล

การศึกษา
 • ระดับ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • สาขา การพยาบาลและการผดุงครรภ์
 • คณะ พยาบาลศาสตร์
 • สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ระดับ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
 • สาขา การพยาบาลผู้ใหญ่
 • คณะ พยาบาลศาสตร์
 • สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ระดับ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
 • สาขา หลักสูตรและการสอน
 • คณะ -
 • สถาบัน มหาวิทยาลัยศิลปากร

  สาขาที่เชี่ยวชาญ / หัวข้อวิจัยที่สนใจ
 • อยู่ระหว่างรอการอัพเดทข้อมูล

  ผลงานวิจัย
 • อยู่ระหว่างรอการอัพเดทข้อมูล
  ผลงานทางวิชาการ
 • อยู่ระหว่างรอการอัพเดทข้อมูล
100798