ข้อมูลประวัติ

นางสาว อรอนงค์ พรมวงษ์

ตำแหน่ง
  • อาจารย์ผู้ช่วยสอน
  • ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐานประสบการวิชาชีพ

  อีเมล

การศึกษา
  • ระดับ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
  • สาขา พยาบาล
  • คณะ พยาบาลศาสตร์
  • สถาบัน วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

  สาขาที่เชี่ยวชาญ / หัวข้อวิจัยที่สนใจ
  • อยู่ระหว่างรอการอัพเดทข้อมูล

  ผลงานวิจัย
  • อยู่ระหว่างรอการอัพเดทข้อมูล
  ผลงานทางวิชาการ
  • อยู่ระหว่างรอการอัพเดทข้อมูล
100801