ข้อมูลประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อังคนา จงเจริญ

ตำแหน่ง
 • อาจารย์
 • ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

  อีเมล

การศึกษา
 • ระดับ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • สาขา การพยาบาลและผดุงครรภ์
 • คณะ พยาบาลศาสตร์
 • สถาบัน วิทยาลัยคริสเตียน

 • ระดับ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
 • สาขา การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
 • คณะ พยาบาลศาสตร์
 • สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา

 • ระดับ การศึกษาดุษฎีบัณฑิต
 • สาขา การบริหารและการจัดการศึกษา (การบริหารอุดมศึกษา)
 • คณะ ศึกษาศาสตร์
 • สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  สาขาที่เชี่ยวชาญ / หัวข้อวิจัยที่สนใจ
 • อยู่ระหว่างรอการอัพเดทข้อมูล

  ผลงานวิจัย
 • อยู่ระหว่างรอการอัพเดทข้อมูล
  ผลงานทางวิชาการ
100803