ข้อมูลประวัติ

ดร. กรรณิกา เจิมเทียนชัย

ตำแหน่ง
 • อาจารย์
 • ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐานประสบการวิชาชีพ

  อีเมล

การศึกษา
 • ระดับ ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 • สาขา ครุศาสตร์
 • คณะ ครุศาสตร์
 • สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ระดับ ครุศาสตรมหาบัณฑิต
 • สาขา ครุศาสตร์
 • คณะ ครุศาสตร์/ภาควิชาพยาบาลศึกษา
 • สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ระดับ วิทยาศาสตร์บัณฑิต
 • สาขา พยาบาลและผดุงครรภ์
 • คณะ พยาบาลศาสตร์
 • สถาบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • ระดับ นิติศาสตรบัณฑิต
 • สาขา -
 • คณะ นิติศาสตร์
 • สถาบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์

 • ระดับ การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต
 • สาขา การจัดการ
 • คณะ รัฐประศาสนศาสตร์
 • สถาบัน สถาบันบัณทิตพัฒนบริหารศาสตร์

  สาขาที่เชี่ยวชาญ / หัวข้อวิจัยที่สนใจ
 • อยู่ระหว่างรอการอัพเดทข้อมูล

  ผลงานวิจัย
 • อยู่ระหว่างรอการอัพเดทข้อมูล
  ผลงานทางวิชาการ
 • อยู่ระหว่างรอการอัพเดทข้อมูล
100810