ข้อมูลประวัติ

รองศาสตราจารย์ ดร. มณีรัตน์ ภาคธูป

ตำแหน่ง
 • อาจารย์
 • ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

  อีเมล

การศึกษา
 • ระดับ วิทยาศาสตร์บัณฑิต
 • สาขา พยาบาลศาสตร์
 • คณะ วิทยาศาสตร์
 • สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • ระดับ ปริญญาศิปศาสตรบัณฑิต
 • สาขา การวัดและประเมินผลการศึกษา
 • คณะ ครุศาสตร์
 • สถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 • ระดับ ครุศาสตรมหาบัณฑิต
 • สาขา การบริหารการพยาบาล
 • คณะ ครุศาสตร์
 • สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ระดับ ประชากรศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 • สาขา ประชากรศาสตร์
 • คณะ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล

  สาขาที่เชี่ยวชาญ / หัวข้อวิจัยที่สนใจ
 • อยู่ระหว่างรอการอัพเดทข้อมูล

  ผลงานวิจัย
 • อยู่ระหว่างรอการอัพเดทข้อมูล
  ผลงานทางวิชาการ
 • อยู่ระหว่างรอการอัพเดทข้อมูล
100822