ข้อมูลประวัติ

ดร. กรรณิการ์ ศุภชัย

ตำแหน่ง
 • อาจารย์
 • ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐานประสบการวิชาชีพ

  อีเมล

การศึกษา
 • ระดับ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • สาขา -
 • คณะ พยาบาลศาสตร์
 • สถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 • ระดับ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
 • สาขา การพยาบาลผู้ใหญ่
 • คณะ วิทยาศาสตร์
 • สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ระดับ สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 • สาขา สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
 • คณะ สาธารณสุขศาสตร์
 • สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล

  สาขาที่เชี่ยวชาญ / หัวข้อวิจัยที่สนใจ
 • อยู่ระหว่างรอการอัพเดทข้อมูล

  ผลงานวิจัย
 • อยู่ระหว่างรอการอัพเดทข้อมูล
  ผลงานทางวิชาการ
 • อยู่ระหว่างรอการอัพเดทข้อมูล
100825