ข้อมูลประวัติ

อาจารย์ วนิดา (เซอร์มารีคาร์แมล) ศรีวรกุล

ตำแหน่ง
 • อาจารย์
 • ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

  อีเมล

การศึกษา
 • ระดับ ปริญญาตรี
 • สาขา พยาบาลศาสตร์
 • คณะ พยาบาลศาสตร์
 • สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ระดับ ปริญญาตรี
 • สาขา สุขศึกษา
 • คณะ วทบ.
 • สถาบัน สถาบันราชภัฎสวนสุนันทา

 • ระดับ พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต
 • สาขา การพยาบาลผู้สูงอายุ
 • คณะ คณะพยาบาลศาสตร์
 • สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา

  สาขาที่เชี่ยวชาญ / หัวข้อวิจัยที่สนใจ
 • อยู่ระหว่างรอการอัพเดทข้อมูล

  ผลงานวิจัย
  ผลงานทางวิชาการ
9984