ข้อมูลประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาพร (เซอร์มักดาเลนา) ดาวดี

ตำแหน่ง
 • อาจารย์
 • ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

  อีเมล

การศึกษา
 • ระดับ Doctor of Educational Sciences (Ph.D.)
 • สาขา Educational Management
 • คณะ -
 • สถาบัน Cathalic University of Leuven.Belgium

 • ระดับ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
 • สาขา  การพยาบาลผู้ใหญ่
 • คณะ คณะพยาบาลศาสตร์
 • สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ระดับ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
 • สาขา บริหารสาธารณสุข
 • คณะ คณะพยาบาลศาสตร์
 • สถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  สาขาที่เชี่ยวชาญ / หัวข้อวิจัยที่สนใจ
 • อยู่ระหว่างรอการอัพเดทข้อมูล

  ผลงานวิจัย
  ผลงานทางวิชาการ
9985