ข้อมูลประวัติ

ดร. สมศรี (เซอร์เทเรซา) สุเมธ

ตำแหน่ง
 • อาจารย์
 • ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน

  อีเมล

การศึกษา
 • ระดับ สาธารณสุขศาสตรดุษฏีบัณฑิต
 • สาขา บริหารสาธารณสุขศาสตร์
 • คณะ คณะพยาบาลศาสตร์
 • สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ระดับ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
 • สาขา ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
 • คณะ -
 • สถาบัน  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 • ระดับ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • สาขา พยาบาลศาสตร์
 • คณะ คณะพยาบาลศาสตร์
 • สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล

  สาขาที่เชี่ยวชาญ / หัวข้อวิจัยที่สนใจ
 • อยู่ระหว่างรอการอัพเดทข้อมูล

  ผลงานวิจัย
 • อยู่ระหว่างรอการอัพเดทข้อมูล
  ผลงานทางวิชาการ
9987