ผู้บริหารและคณาจารย์

ผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
อาจารย์ ดร. มยุรา นพพรพันธุ์

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
อาจารย์ กาญจนา ปัญญาเพ็ชร์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผศ.ดร. จินตนา อาจสันเที๊ยะ

100340 คณาจารย์ผู้สอนแต่ละกลุ่มวิชา