ผู้บริหารและคณาจารย์

ผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์

คณาจารย์ผู้สอนแต่ละกลุ่มวิชา

— กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ —

หัวหน้ากลุ่มวิชา
วราภา สิทธาภิรมย์

อาจารย์ผู้ช่วยสอน
ชนัญชิดา สุขชนะโชติ

อาจารย์ผู้ช่วยสอน
ชนัญชิดา สุขชนะโชติ

หัวหน้ากลุ่มวิชา
ประภาพรรณ สุคนธจิตต์

— กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ —

อาจารย์ผู้ช่วยสอน
กัญญาณี หนูเอียด

อาจารย์ผู้ช่วยสอน
ศศิภา เหมประภา

อาจารย์ผู้ช่วยสอน
กัญญาณี หนูเอียด

อาจารย์ผู้ช่วยสอน
ศศิภา เหมประภา

— กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช —

อาจารย์ผู้ช่วยสอน
ปาริฉัตร กิตติมาสกุล

หัวหน้ากลุ่มวิชา
วัลลภา กิตติมาสกุล

หัวหน้ากลุ่มวิชา
วัลลภา กิตติมาสกุล

อาจารย์ผู้ช่วยสอน
ปาริฉัตร กิตติมาสกุล

— กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน —

อาจารย์ผู้ช่วยสอน
ชัยณรงค์ นาคเทศ

อาจารย์ผู้ช่วยสอน
ชัยณรงค์ นาคเทศ

— กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐานประสบการวิชาชีพ —

หัวหน้ากลุ่มวิชา
รตา ศรีสอาด

อาจารย์ผู้ช่วยสอน
ณนิตา พิศเพลิน

หัวหน้ากลุ่มวิชา
รตา ศรีสอาด

อาจารย์ผู้ช่วยสอน
ณนิตา พิศเพลิน