ผู้บริหารและคณาจารย์

ผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ดร.มยุรา นพพรพันธุ์

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ผ่องศรี อิ่มสอน

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์
ชวภณ สารข้าวคำ

คณาจารย์ผู้สอนแต่ละกลุ่มวิชา

— กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น —

อาจารย์ผู้ช่วยสอน
อนุชา พรมกันยา

หัวหน้ากลุ่มวิชา
สุนีย์ อินทร์สิงห์