ถนนสาทรใต้ ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120 02-6755304 nurse@slc.ac.th

คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์

คณาจารย์


ดร. กรรณิกา เจิมเทียนชัย

Dr. Kunnika Jermtienchai

Kunnika@slc.ac.th

ดร. กรรณิการ์ ศุภชัย

Dr. Kannika Supachai

Kannika.s@slc.ac.th

นางสาว กัญญาณี หนูเอียด

Ms. Ganyanee Noo-iad

ganyanee@slc.ac.th

อาจารย์ กัณณิกา นวมโคกสูง

Lecturer. Kannika Numkoksung

Kannika@slc.ac.th

ดร. กาญจนา ปัญญาเพ็ชร์

Dr. Kanjana Punyapet

kanjana@slc.ac.th

อาจารย์ กิติยา สมุทรประดิษฐ์

Lecturer. Kitiya Samutpradit

kitiya@slc.ac.th

อาจารย์ กุลกมล วรรณศรี

Lecturer. Kulkamol Vannasri

Kulkamol@slc.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุลพิชฌาย์ เวชรัชต์พิมล

Assistant Professor Dr. Kulpicha Vejrachpimol

kulpicha@slc.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แก้วตะวัน ศิริลักขณานันท์

Assistant Professor Dr. Kaewtawan Sirilakananun

kaewtawan@slc.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร. จินตนา อาจสันเที๊ยะ

Associate Professor Dr. Jintana Artsanthia

jintana.a@slc.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุรีย์ นฤมิตเลิศ

Assistant Professor Juree Narumitlert

juree@slc.ac.th

อาจารย์ ชนัญชิดา สุขชนะโชติ

Lecturer. Chanunchida Sukchanachot

chanunchida@slc.ac.th

อาจารย์ ชยมน ปัญญาวราคม

Lecturer. Chayamon Panyawarakom

chayamon@slc.ac.th

อาจารย์ ชัยณรงค์ นาคเทศ

Lecturer. Chainarong Naktes

chainarong@slc.ac.th

นางสาว ณนิตา พิศเพลิน

Ms. Nanita Pitplern

nanita@slc.ac.th

อาจารย์ นรินพร วโรภาสตระกูล

Lecturer. Narinporn Waropastrakul

narinporn@slc.ac.th

อาจารย์ นัชพร ฤทธาปัญญา

Lecturer. Nutchaporn Ritthapanya

nutchaporn@slc.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทพันธ์ ชินล้ำประเสริฐ

Assistant Professor Dr. Nanthaphan Chinlumprasert

Nanthaphan@slc.ac.th

อาจารย์ นารี (เซอร์มารีชาร์ลส) พิมพ์เบ้าธรรม

Lecturer. Naree (Sr.Marie Charles) Pimboutam

nareepim@gmail.com

อาจารย์ น้ำผึ้ง ปรัชญาคุณ

Lecturer. Numpueng Prachyakoon

numpueng@slc.ac.th

อาจารย์ ประภาพร แซ่เตียว

Lecturer. Prapaporn Saetiew

prapaporn@slc.ac.th

อาจารย์ ประภาพรรณ สุคนธจิตต์

Lecturer. Prapapan sukhonthachit

prapapan@slc.ac.th

อาจารย์ ปราโมทย์ แซ่ตั๋น

Lecturer. Pramote Saetan

Pramote@slc.ac.th

ดร. ปานตา อภิรักษ์นภานนท์

Dr. Panta Apiruknapanond

panta@slc.ac.th

อาจารย์ ปาริฉัตร กิตติมาสกุล

Lecturer. Parichat Kittimasakun

parichat@slc.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรทรัพย์ ศรีนวลนัด

Assistant Professor Ponsab Srinualnad

ponsub@slc.ac.th

อาจารย์ พรทิพย์ จันทร์น้อม

Lecturer. Porntip Channorm

porntip@slc.ac.th

รองศาสตราจารย์ พรศิริ พันธสี

Associate Professor Pornsiri Punthasee

pornsiri@slc.ac.th

อาจารย์ พัชนี ธรรมวัฒนานุกูล

Lecturer. Patchanee Tamwattananugul

patchanee@slc.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มงคล การุณงามพรรณ

Assistant Professor Mongkol Karoonngamphan

mongkol@slc.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร. มณีรัตน์ ภาคธูป

Associate Professor Dr. Maneerat Phaktoop

Maneerat@slc.ac.th

ดร. มยุรา นพพรพันธุ์

Dr. Mayura Noppornpanth

mayura@slc.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร. มาลีวัล เลิศสาครศิริ

Associate Professor Dr. Maleewan Lertsakornsiri

maleewan@slc.ac.th

ดร. รตา ศรีสอาด

Dr. Rata Srisa-art

rata@slc.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัตนา พึ่งเสมา

Assistant Professor Ratana Puengsema

ratana@slc.ac.th

อาจารย์ วนิดา (เซอร์มารีคาร์แมล) ศรีวรกุล

Lecturer. Wanida (Sr.Marie Carmel) Sriworakul

m_carmel@slc.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์ ทิพย์สุวรรณกุล

Assistant Professor Dr. Varaporn Thipsuwannakool

Varaporn@slc.ac.th

อาจารย์ วราภา สิทธาภิรมย์

Lecturer. Varapa Sitthapirom

varapa@slc.ac.th

อาจารย์ วรินธร ดำรงรัตน์นุวงศ์

Lecturer. Warinthorn Damrongratnuwong

warinthorn@slc.ac.th

อาจารย์ วาสนา รุ่งโรจน์วัฒนา

Lecturer. Wassana Rungrojwattana

wassana@slc.ac.th

อาจารย์ ศรีประพร (เซอร์เทแรส เบเนดิกต์) ไชยดวง

Lecturer. Sripraphon (Sr.Therese Benedicte) Chaiduang

therese.b@slc.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศิธร เจริญวุฒิพงศ์

Assistant Professor Sasithorn Charoenwoodthipong

Sasithorn@slc.ac.th

นางสาว ศศิภา เหมประภา

Ms. Sasipa Hemprapa

sasipa@slc.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภร วงศ์วทัญญู

Assistant Professor Dr. Suporn Wongvatunyu

suporn@slc.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภวรรณ ธนุภาพรังสรรค์

Assistant Professor Supawan Tanuparbrungson

Supawan@slc.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สกาวเดือน โอดมี

Assistant Professor Sakawduean Oddme

sakawduean@slc.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมนึก สกุลหงส์โสภณ

Assistant Professor Dr. Somnuk Sakunhongsophon

somnuk@slc.ac.th

รองศาสตราจารย์ สมพร ชินโนรส

Associate Professor Somporn Chinnoros

somporn@slc.ac.th

อาจารย์ สิริลักษณ์ ภูมิศรีแก้ว

Lecturer. SiriLuk Pomisrikeaw

siriluk@slc.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุดารัตน์ วงศ์จุลชาติ

Assistant Professor Sudarat Vongchulachat

sudarat.v@slc.ac.th

ดร. สุดารัตน์ สุวารี

Dr. Sudarat Suvaree

sudarat.s@slc.ac.th

อาจารย์ สุนีย์ อินทร์สิงห์

Lecturer. Sunee Insing

sunee@slc.ac.th

อาจารย์ สุปราณี มณีวงค์

Lecturer. Supranee Maneewong

suparnee@slc.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาพร (เซอร์มักดาเลนา) ดาวดี

Assistant Professor Dr. Supaporn (Sr.Magdalena) Daodee

supaporn.d@slc.ac.th

รองศาสตราจารย์ สุภาวดี เครือโชติกุล

Associate Professor Supawadee Kruachottikul

supawadee.k@slc.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาวดี สมจิตต์

Assistant Professor Supawadee Somchit

supawadee.s@slc.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวรรณา อนุสันติ

Assistant Professor Dr. Suwanna Anusanti

suwanna@slc.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร. สุวรรณี ละออปักษิณ

Associate Professor Dr. Suwannee Laoopugsin

suwannee@slc.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร. อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย

Associate Professor Dr. Oraphun Lueboonthavatchai

oraphun@slc.ac.th

อาจารย์ อรอนงค์ พรมวงษ์

Lecturer. Onanong Promwong

Onanong@slc.ac.th
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์


คุณเพลินทิพย์ หลวงราช

Ms. Phloenthip Luangrat

ผู้ประสานงานหลักสูตร
และเลขานุการคณะ ฯ

คุณกฤษณะ หนอสีหา

Mr. Kritsana Nhoseha

เลขานุการคณะ ฯ

คุณวิภา พรแสนศรี

Ms. Wipa Pornsansri

เลขานุการคณะ ฯ

คุณยลพักตร์ เหลี่ยมสมบัติ

Mr. Yonlapuk Liamsombut

เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพ

คุณพลอยสุดา ไทยเหียม

Ms. Ploysuda Thaihiam

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการพยาบาล