ถนนสาทรใต้ ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120 02-6755304 nurse@slc.ac.th

ผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์

คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทพันธ์ ชินล้ำประเสริฐ

Assistant Professor Dr. Nanthaphan Chinlumprasert

Nanthaphan@slc.ac.th
รองคณบดี ฝ่ายบริหาร

ดร. มยุรา นพพรพันธุ์

Dr. Mayura Noppornpanth

mayura@slc.ac.th

รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ สุดารัตน์ วงศ์จุลชาติ

Lecturer. Sudarat Vongchulachat

sudarat.v@slc.ac.th

รองคณบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาวดี สมจิตต์

Assistant Professor Supawadee Somchit

supawadee.s@slc.ac.thผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร. สุวรรณี ละออปักษิณ

Associate Professor Dr. Suwannee Laoopugsin

suwannee@slc.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายประกันคุณภาพ

อาจารย์ ชยมน ปัญญาวราคม

Lecturer. Chayamon Panyawarakom

chayamon@slc.ac.thหัวหน้ากลุ่มวิชา


หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐานประสบการณ์วิชาชีพ

ดร. รตา ศรีสอาด

Dr. Rata Srisa-art

rata@slc.ac.th

หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

อาจารย์ สุนีย์ อินทร์สิงห์

Lecturer. Sunee Insing

sunee@slc.ac.th

หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

อาจารย์ วราภา สิทธาภิรมย์

Lecturer. Varapa Sitthapirom

varapa@slc.ac.th

หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์

รองศาสตราจารย์ สุภาวดี เครือโชติกุล

Associate Professor Supawadee Kruachottikul

supawadee.k@slc.ac.th

หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรทรัพย์ ศรีนวลนัด

Assistant Professor Ponsab Srinualnad

ponsub@slc.ac.th

หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน

อาจารย์ สุปราณี มณีวงค์

Lecturer. Supranee Maneewong

suparnee@slc.ac.th